مشاهده جدول آلارم ها

NORMAL: 1:Alternator Over-current

معمولی: 1 :جریان زیادی ژنراتور اصلی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: عملیات ریست را انجام دهید.2: چنانچه این آلارم فقط در رگلاتور های بالا رخ داد در دنده های پایین تر تا رسیدن به دپوی تعمیراتی ادامه سیر دهید.

 

NORMAL: 2:Alternator Over-volt

معمولی:2:ولتاژ زیادی ژنراتور اصلی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: عملیات ریست را انجام دهید.2: چنانچه این آلارم فقط در رگلاتور های بالا رخ داد در دنده های پایین تر تا رسیدن به دپوی تعمیراتی ادامه سیر دهید.

 

NORMAL: 3:Alternator Magnetic Field Over-current

معمولی:3:جریان زیادی میدان مغناطیسی ژنراتور اصلی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: احتمال تمام شدن ذغال ژنراتور اصلی وجود دارد با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می گردد در صورت عدم رفع عیب بعد از عملیات ریست و یا تکرار مجدد عیب لکوموتیو را سرد کنید.

 

 

NORMAL: 4:M1 Over-current

معمولی:4:  جریان زیادی تراکشن شماره 1

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: این آلارم در سرعت های پایین و بیشتر در بدو حرکت دیده می شود . بنابر این از رگلاتور بکاهید . در صورت مشاهده بعد از پارالل شدن از رگلاتور بکاهید و اجازه دهید یک بار دیگر سری پارالل کند در صورت عدم رفع عیب تراکشن شماره 1 را از مدار خارج کنید. (اگر احساس می کنید حرکت لکوموتیو کند است احتمال جام شدن چرخ و یا سفت شدن بیرینگ مجموعه محور وجود دارد لذا از این مهم اطمینان پیدا کنید ، با دپوی تعمیراتی تماس بگیرید.)

 

NORMAL:   5:M2 Over-current

معمولی:5:  جریان زیادی تراکشن شماره 2

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: این آلارم در سرعت های پایین و بیشتر در بدو حرکت دیده می شود . بنابر این از رگلاتور بکاهید . در صورت مشاهده بعد از پارالل شدن از رگلاتور بکاهید و اجازه دهید یک بار دیگر سری پارالل کند در صورت عدم رفع عیب تراکشن شماره 2 را از مدار خارج کنید(اگر احساس می کنید حرکت لکوموتیو کند است احتمال جام شدن چرخ و یا سفت شدن بیرینگ مجموعه محور وجود دارد لذا از این مهم اطمینان پیدا کنید ، با دپوی تعمیراتی تماس بگیرید.).

 

 

NORMAL:6:M3 Over-current

معمولی:6: جریان زیادی تراکشن شماره 3

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: این آلارم در سرعت های پایین و بیشتر در بدو حرکت دیده می شود . بنابر این از رگلاتور بکاهید . در صورت مشاهده بعد از پارالل شدن از رگلاتور بکاهید و اجازه دهید یک بار دیگر سری پارالل کند در صورت عدم رفع عیب تراکشن شماره 3 را از مدار خارج کنید(اگر احساس می کنید حرکت لکوموتیو کند است احتمال جام شدن چرخ و یا سفت شدن بیرینگ مجموعه محور وجود دارد لذا از این مهم اطمینان پیدا کنید ، با دپوی تعمیراتی تماس بگیرید.)

 

NORMAL: 7:M4 Over-current

معمولی:7:  جریان زیادی تراکشن شماره 4

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: این آلارم در سرعت های پایین و بیشتر در بدو حرکت دیده می شود . بنابر این از رگلاتور بکاهید . در صورت مشاهده بعد از پارالل شدن از رگلاتور بکاهید و اجازه دهید یک بار دیگر سری پارالل کند در صورت عدم رفع عیب تراکشن شماره 4 را از مدار خارج کنید(اگر احساس می کنید حرکت لکوموتیو کند است احتمال جام شدن چرخ و یا سفت شدن بیرینگ مجموعه محور وجود دارد لذا از این مهم اطمینان پیدا کنید ، با دپوی تعمیراتی تماس بگیرید.)

 

NORMAL: 8:M5 Over-current

معمولی:8: 5 جریان زیادی تراکشن شماره

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: این آلارم در سرعت های پایین و بیشتر در بدو حرکت دیده می شود . بنابر این از رگلاتور بکاهید . در صورت مشاهده بعد از پارالل شدن از رگلاتور بکاهید و اجازه دهید یک بار دیگر سری پارالل کند در صورت عدم رفع عیب تراکشن شماره 5 را از مدار خارج کنید(اگر احساس می کنید حرکت لکوموتیو کند است احتمال جام شدن چرخ و یا سفت شدن بیرینگ مجموعه محور وجود دارد لذا از این مهم اطمینان پیدا کنید ، با دپوی تعمیراتی تماس بگیرید.)

 

NORMAL: 9:M6 Over-current

معمولی:9: جریان زیادی تراکشن شماره 6

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: این آلارم در سرعت های پایین و بیشتر در بدو حرکت دیده می شود . بنابر این از رگلاتور بکاهید . در صورت مشاهده بعد از پارالل شدن از رگلاتور بکاهید و اجازه دهید یک بار دیگر سری پارالل کند در صورت عدم رفع عیب تراکشن شماره 6 را از مدار خارج کنید(اگر احساس می کنید حرکت لکوموتیو کند است احتمال جام شدن چرخ و یا سفت شدن بیرینگ مجموعه محور وجود دارد لذا از این مهم اطمینان پیدا کنید ، با دپوی تعمیراتی تماس بگیرید.)

 

NORMAL:   10:M1 Over-speed

معمولی:10: سرعت زیادی تراکشن شماره 1

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:چنانچه آمپر کشی تراکشن 1 پایین تر از بقیه بود از وضعیت تراکشن 1 بازرسی کنید.2:با تعمیرات هماهنگ کنید و تراکشن 1 را از مدار خارج کنید.(احتمال آزاد کردن پینیون وجود دارد)در صورتی که وضعیت آمپر کشی تراکشن مانند بقیه بوده و از آزاد نکردن پینیون اطمینان حاصل کردید دقت کنیدکه سطح چرخ چرب نشده باشد چرخ مورد نظر در حال سر خوردن و در جا زدن است بنابر این از شن پاش استفاده کنید.

 

NORMAL:  11:M2 Over-speed

معمولی:11: سرعت زیادی تراکشن شماره 2

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:چنانچه آمپر کشی تراکشن 2 پایین تر از بقیه بود از وضعیت تراکشن 2 بازرسی کنید.2:با تعمیرات هماهنگ کنید و تراکشن 2 را از مدار خارج کنید.(احتمال آزاد کردن پینیون وجود دارد)در صورتی که وضعیت آمپر کشی تراکشن مانند بقیه بوده و از آزاد نکردن پینیون اطمینان حاصل کردید دقت کنیدکه سطح چرخ چرب نشده باشد چرخ مورد نظر در حال سر خوردن و در جا زدن است بنابر این از شن پاش استفاده کنید.

 

NORMAL: 12:M3 Over-speed

معمولی:12:  سرعت زیادی تراکشن شماره 3

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:چنانچه آمپر کشی تراکشن 3 پایین تر از بقیه بود از وضعیت تراکشن 3 بازرسی کنید.2:با تعمیرات هماهنگ کنید و تراکشن 3 را از مدار خارج کنید.(احتمال آزاد کردن پینیون وجود دارد)در صورتی که وضعیت آمپر کشی تراکشن مانند بقیه بوده و از آزاد نکردن پینیون اطمینان حاصل کردید دقت کنیدکه سطح چرخ چرب نشده باشد چرخ مورد نظر در حال سر خوردن و در جا زدن است بنابر این از شن پاش استفاده کنید.

 

NORMAL:13:M4 Over-speed

معمولی:13: سرعت زیادی تراکشن شماره 4

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:چنانچه آمپر کشی تراکشن 4 پایین تر از بقیه بود از وضعیت تراکشن 4 بازرسی کنید.2:با تعمیرات هماهنگ کنید و تراکشن 4 را از مدار خارج کنید.(احتمال آزاد کردن پینیون وجود دارد)در صورتی که وضعیت آمپر کشی تراکشن مانند بقیه بوده و از آزاد نکردن پینیون اطمینان حاصل کردید دقت کنیدکه سطح چرخ چرب نشده باشد چرخ مورد نظر در حال سر خوردن و در جا زدن است بنابر این از شن پاش استفاده کنید.

 

NORMAL:14:M5 Over-speed

معمولی:14: سرعت زیادی تراکشن شماره 5

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:چنانچه آمپر کشی تراکشن 5 پایین تر از بقیه بود از وضعیت تراکشن 5 بازرسی کنید.2:با تعمیرات هماهنگ کنید و تراکشن 5 را از مدار خارج کنید.(احتمال آزاد کردن پینیون وجود دارد)در صورتی که وضعیت آمپر کشی تراکشن مانند بقیه بوده و از آزاد نکردن پینیون اطمینان حاصل کردید دقت کنیدکه سطح چرخ چرب نشده باشد چرخ مورد نظر در حال سر خوردن و در جا زدن است بنابر این از شن پاش استفاده کنید.

 

NORMAL: 15:M6 Over-speed

معمولی:15: سرعت زیادی تراکشن شماره 6

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:چنانچه آمپر کشی تراکشن 6 پایین تر از بقیه بود از وضعیت تراکشن 6 بازرسی کنید.2:با تعمیرات هماهنگ کنید و تراکشن 6 را از مدار خارج کنید.(احتمال آزاد کردن پینیون وجود دارد)در صورتی که وضعیت آمپر کشی تراکشن مانند بقیه بوده و از آزاد نکردن پینیون اطمینان حاصل کردید دقت کنیدکه سطح چرخ چرب نشده باشد چرخ مورد نظر در حال سر خوردن و در جا زدن است بنابر این از شن پاش استفاده کنید.

 

NORMAL:   16:Cut out M1

معمولی:16: از مدار خارج شدن تراکشن شماره 1

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:این آلارم تاکنون مشاهده نشده

 

NORMAL:17:Cut out M2

معمولی:17:از مدار خارج شدن تراکشن شماره 2

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:این آلارم تاکنون مشاهده نشده

 

NORMAL:   18:Cut out M3

معمولی:18:از مدار خارج شدن تراکشن شماره 3

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:این آلارم تاکنون مشاهده نشده

 

NORMAL: 19:Cut out M4

معمولی:19: از مدار خارج شدن تراکشن شماره 4

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:این آلارم تاکنون مشاهده نشده

 

NORMAL:  20:Cut out M5

معمولی:20:از مدار خارج شدن تراکشن شماره 5

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:این آلارم تاکنون مشاهده نشده

 

NORMAL: 21:Cut out M6

معمولی:21:از مدار خارج شدن تراکشن شماره 6

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:این آلارم تاکنون مشاهده نشده

 

NORMAL:   22:Braking Resistance Over-current

معمولی:22: شدت جریان زیادی در مقاومتهای ترمز دینامیکی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:رگلاتور را صفر کرده و یک بار دیگر امتحان کنید 2: در صورت تکرار از ترمز دینامیک استفاده نکنید (سیر بدون استفاده از ترمز دینامیک بلا مانع  است)

 

NORMAL:   23:Traction Motor Magnetic Field Over-current

معمولی:23: جریان زیادی در میدان مغناطیسی تراکشن موتور

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:این مشکل بیشتر در حالت دینامیک ممکن است اتفاق افتد از دینامیک استفاده نکنید. چنانچه در حالت کشش اتفاق افتاد به تتیب تراکشن ها را از مدار خارج کنید تا تراکشن معیوب پیدا شود .

 

NORMAL:   24:Dead man Protection

معمولی:24: سیستم هوشیاری راننده

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:کلید dead man  را فشار دهید

 

NORMAL:   25:Dead man Prediction

معمولی:25: عمل کردن سیستم هوشیاری راننده

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: شما فراموش کردید کلید هوشیاری را بزنید و حالا لکوموتیو ترمز سریع شده است2:دسته شش دنده را روی ترمز سریع بگذارید 20 ثانیه صبر کنید تا فشار مخزن تعادل زیر 2.5 بار برسد 3:همزمان سه دنده را روی حالت تخلیه نگه دارید ) 4: هواگیری کنید و ادامه سیر دهید(نکته حتما در این زمان کلید تحریک شما (2sk) روی حالت صفر قرار داشته باشد.

 

NORMAL: 26:Monitor Emergency

معمولی:26: خطای مانیتور

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: کامپیوتر را ریست کنید. (عملیات ریست کامپیوتر توضیح داده شده )

 

NORMAL:   27:Slip/Slide of Wheels

معمولی:27: لغزش یا سرخوردن چرخها

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: ابتدا آمپرکشی تراکشن ها را مقایسه کنید چنانچه تراکشنی از بقیه کمتر آمپر کشی دراد احتمال آزاد کردن پینیون وجود دارد در این صورت بایستی تراکشن معیوب را از مدار خارج کنید. در غیر این صورت 2: از شن پاش استفاده کنید زیرا به علت سر بودن ریل لکوموتیو در حال درجا زدن است. 3: چنانچه در بدو حرکت رگلاتور را زیاد باز کرده باشید ممکن است این اتفاق بیافتد بنابر این از میزان بارگذاری بکاهید.گاها این پارالل عمل می کند در این صورت می توانید وارد محیط cut out  شده و سنسور درجازدن را از مدار خارج کنیدآلارم فقط بعد از سری پارالل

 

NORMAL:   28:Front Supercharger Oil Press. Low

معمولی:28:افت فشار روغن توربوشارژ جلویی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1-چنانچه این آلارم را در هنگامی که دمای روغن بالا باشد و رگلاتور را ناگهانی کم کرده باشید بیشتر مشاهده می شود ، لذا می توانید با هماهنگی تعمیرات سنسور را از مدار خارج کنید. نحوه خارج کردن سنسور فشار روغن توضیح داده شده.2-همچنین اگر امکان پذیر است به صورتی که دور موتور را زیاد پایین نیاورید بدون خارج کردن سنسور می توانید ادامه سیر دهید.اما اگر این آلارم در رگلاتور های بالا رخ داد حتما قبل از هر اقدام با تعمیرات هماهنگ کنید.

 

NORMAL:   29:Crankcase Overpressure

معمولی:29: ازدیاد فشار کارتر

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:به هیچ عنوان اقدام به استارت نکنید . شرایط حمل سرد دیزل را فراهم نموده و دیزل را به کارخانجات به صورت سرد مراجعت دهید

 

NORMAL:   30:Engine Over-speed

معمولی:30: سرعت بالای موتور دیزل

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:در هنگام بالتر رفتن سرعت لکوموتیو از 55 و پایین تر آمدن آن از 45 کیلومتر بر ساعت رگلاتور را روی 15 ودوباره بالا ببرید. اگر این اتفاق در دنده های غیر از 16 رخ داد با تعمیرات تماس بگیرید

 

NORMAL:   31:Engine Water Temp. High

معمولی:31: دمای بالای آب موتور

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:رگلاتور را صفرکنید 2: کلید تحریک را صفر کنید 3:رگلاتور  را در دنده 8 قرار دهید و از وجود آب در موتور اطمینان حاصل کنید . برای این منظور می توانید شیر های هواگیری موتور که در قسمت ابتدایی و انتهایی موتور هستند را باز کنید تا مطمئن شوید که موتور آب دارد . چنانچه احساس کردید دمای آب بدون لود دیزل باز هم بالا می رود رگلاتور را صفر کرده و پس از دو دقیقه دیزل را سرد کنید . در این حالت اگر صدای غیر عادی از موتور شنیدید سریعا دیزل را سرد کنید .

 

NORMAL: 32:Engine Oil Temp. High

معمولی:32:دمای بالای آب موتور

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1رگلاتور را صفرکنید 2: کلید تحریک را صفر کنید 3:رگلاتور  را در دنده 8 قرار دهید و از وجود آب در موتور اطمینان حاصل کنید . برای این منظور می توانید شیر های هواگیری موتور که در قسمت ابتدایی و انتهایی موتور هستند را باز کنید تا مطمئن شوید که موتور آب دارد . چنانچه احساس کردید دمای آب بدون لود دیزل باز هم بالا می رود رگلاتور را صفر کرده و پس از دو دقیقه دیزل را سرد کنید . در این حالت اگر صدای غیر عادی از موتور شنیدید سریعا دیزل را سرد کنید .

 

NORMAL:   33:Main Reservoir Press. Low

معمولی:33: افت فشار مخزن اصلی هوای لکوموتیو

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:از روشن بودن کمپرسورها اطمینان پیدا کنید2: ممکن است نشتی هوا شدید از قطار مشاهده کنید برای اطمینان از این منظور دو راهکار وجود دارد الف: از روی مانیتور عدد air flow 2 را بخوانید معمولا این عدد بین 900 تا 1800 لیتر بر دقیقه باید باشد . اگر بیشتر است در قطار شما گسیختگی رخ داده  ب:کمپرسور ها را خاموش کنید شیر پشت دیزل را ببندید هوای لکوموتیو را تخلیه کنید مجددا کمپرسور را روشن کنید حداکثر بایستی پس از 3.5 دقیقه کمپرسور ها هوای دیزل را تکمیل کرده و خاموش شود در غیر این صورت با تعمیرات تماس بگیرید.

 

NORMAL:   34:Brake Pipe Press. Low

معمولی:34: افت فشار هوای لوله ترمز

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: احتمال عمل کردن ترمز اضطراری وجود دارد . 2: احتمال گسیختگی وجود دارد . 1-1 اگر ترمز اضطراری عمل کرده باشد مطابق دستور العمل زیر اقدام کنید.دسته شش دنده را روی ترمز سریع بگذارید 20 ثانیه صبر کنید تا فشار مخزن تعادل زیر 2.5 بار برسد 3:همزمان سه دنده را روی حالت تخلیه نگه دارید ) 4: هواگیری کنید و ادامه سیر دهید(نکته حتما در این زمان کلید تحریک شما (2sk) روی حالت صفر قرار داشته باشد.اگر در قطار گسیختگی رخ داده باشد مانند اقدامات آلارم 33 عمل کنید

 

NORMAL:   35:3Front Supercharger Over-speed

معمولی:35: سرعت بالای توربوشارژ جلویی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:چنانچه در دنده 16 رخ دهد رگلاتور را یک دنده پایین و دوباره بالا ببرید اگر در این صورت رفع و در دنده 16 دوباره مشاهده شد شما مجاز به ادامه سیر حداکثر تا دنده 15 هستید

چنانچه در دنده های پایین مشاهده شد سیر بلامانع است.

 

NORMAL:36:Back Supercharger Over-speed

معمولی:36: سرعت بالای توربوشارژ عقبی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:چنانچه در دنده 16 رخ دهد رگلاتور را یک دنده پایین و دوباره بالا ببرید اگر در این صورت رفع و در دنده 16 دوباره مشاهده شد شما مجاز به ادامه سیر حداکثر تا دنده 15 هستید

چنانچه در دنده های پایین مشاهده شد سیر بلامانع است.

 

NORMAL:   37:Back Supercharger Oil Press. Low

معمولی:افت فشار روغن توربوشارژ عقبی: 37

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:37-چنانچه این آلارم را در هنگامی که دمای روغن بالا باشد و رگلاتور را ناگهانی کم کرده باشید بیشتر مشاهده می شود ، لذا می توانید با هماهنگی تعمیرات سنسور را از مدار خارج کنید. نحوه خارج کردن سنسور فشار روغن توضیح داده شده.همچنین اگر امکان پذیر است به صورتی که دور موتور را زیاد پایین نیاورید بدون خارج کردن سنسور می توانید ادامه سیر دهید.اما اگر این آلارم در رگلاتور های بالا رخ داد حتما قبل از هر اقدام با تعمیرات هماهنگ کنید.

 

NORMAL: 38:Fuel Press. Low

معمولی:38: افت فشار سوخت

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:فیوز 7 و 8 از سمت تیغه ای اصلی در محل جعبه فیوز ها واقع در کابین برق پشت سر لکوموتیو ران از سمت کابین 1 مربوط به پمپ سوخت ها می باشد . هر دو فیوز را فعال کنید تا پمپ رزرو هم روشن شود . چنانچه رفع عیب نشد با تعمیرات تماس بگیرید.

 

NORMAL:   38:Fuel Press. Low

معمولی:38: افت فشار سوخت

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:فیوز 7 و 8 از سمت تیغه ای اصلی در محل جعبه فیوز ها واقع در کابین برق پشت سر لکوموتیو ران از سمت کابین 1 مربوط به پمپ سوخت ها می باشد . هر دو فیوز را فعال کنید تا پمپ رزرو هم روشن شود . چنانچه رفع عیب نشد با تعمیرات تماس بگیرید.

 

NORMAL:   39:Water Temp. high and power decrease 30%

معمولی:39: دمای بالای آب رادیاتور ( کاهش  ٪30 قدرت موتور)

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد::1رگلاتور را صفرکنید 2: کلید تحریک را صفر کنید 3:رگلاتور  را در دنده 8 قرار دهید و از وجود آب در موتور اطمینان حاصل کنید . برای این منظور می توانید شیر های هواگیری موتور که در قسمت ابتدایی و انتهایی موتور هستند را باز کنید تا مطمئن شوید که موتور آب دارد . چنانچه احساس کردید دمای آب بدون لود دیزل باز هم بالا می رود رگلاتور را صفر کرده و پس از دو دقیقه دیزل را سرد کنید . در این حالت اگر صدای غیر عادی از موتور شنیدید سریعا دیزل را سرد کنید .

 

NORMAL: 40:Oil Temp. High and power decrease 30%

معمولی:40: دمای بالای روغن موتور ( کاهش ٪30 قدرت موتور)

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:رگلاتور را صفرکنید 2: کلید تحریک را صفر کنید 3:رگلاتور  را در دنده 8 قرار دهید و از وجود آب در موتور اطمینان حاصل کنید . برای این منظور می توانید شیر های هواگیری موتور که در قسمت ابتدایی و انتهایی موتور هستند را باز کنید تا مطمئن شوید که موتور آب دارد . چنانچه احساس کردید دمای آب بدون لود دیزل باز هم بالا می رود رگلاتور را صفر کرده و پس از دو دقیقه دیزل را سرد کنید . در این حالت اگر صدای غیر عادی از موتور شنیدید سریعا دیزل را سرد کنید .

 

NORMAL: 41:Oil press. Relay of front Supercharger acts (stop engine)

معمولی:41: رله فشار روغن توربوشارژ جلو عمل کرده است (متوقف شدن موتور)

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: وارد محیط cut out  شوید  3: با کلید 3 گزینه cut out enjine pressure super charger (relay)  را انتخاب کنید و 4:با کلید 4 انتخاب خود را تایید کنید 5: کلید 5 را دو بار فشار دهید تا به صفحه اصلی برگردید 6: کلید 1  را فشار دهید 7: فشار 1BP3 را از روی مانیتور در نظر گرفته و استارت کنید (اخطار :چنانچه هنگام روشن شدن لکوموتیو فشار با رگلاتور 0 کمتر از 80 کیلو پاسکال شد سریعا لکوموتیو را سرد و به دپوی تعمیراتی باز گردانید)توجه تحت هیچ شرایطی به جز پیروی از الگوی بالا اقدام به خارج نمودن رله نکنید نکته تکمیلی چنانچه در حین بهره برداری از لکوموتیو پس از مدار خارج نمودن رله یکی از الارم های 131 یا 132 یا 28 را مشاهده نمودید سریعا لکوموتیو را سرد کنید.

 

NORMAL:  42:Oil press. Relay of back Supercharger acts (stop engine)

معمولی:42:رله فشار روغن توربوشارژ عقب عمل کرده است(متوقف شدن موتور)

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: وارد محیط cut out  شوید  3: با کلید 3 گزینه cut out enjine pressure super charger (relay)  را انتخاب کنید و 4:با کلید 4 انتخاب خود را تایید کنید 5: کلید 5 را دو بار فشار دهید تا به صفحه اصلی برگردید 6: کلید 1  را فشار دهید 7: فشار 1BP3 را از روی مانیتور در نظر گرفته و استارت کنید (اخطار :چنانچه هنگام روشن شدن لکوموتیو فشار با رگلاتور 0 کمتر از 80 کیلو پاسکال شد سریعا لکوموتیو را سرد و به دپوی تعمیراتی باز گردانید)توجه تحت هیچ شرایطی به جز پیروی از الگوی بالا اقدام به خارج نمودن رله نکنید.نکته تکمیلی چنانچه در حین بهره برداری از لکوموتیو پس از مدار خارج نمودن رله یکی از الارم های 131 یا 132 یا 28 را مشاهده نمودید سریعا لکوموتیو را سرد کنید.

 

NORMAL: 43:WL Low”,”

معمولی:43:پایین بودن سطح مخزن آب (نیاز به آبگیری)

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: هرچه سریعتر نسبت به آبگیری اقدام نمایید در صورت عدم امکان آبگیری 2: حتی الامکان با رگلاتور پایین حرکت کنید 3: به تمامی دماها دقت کنید( با فشردن کلید 1، ST1 …ST2)در صورت بالا آمدن یکی از دماها لکوموتیو را سرد کنید.

 

NORMAL: 44:Interlocking of Crank shaft

معمولی:44:باز شدن درب فلایویل برای چرخاندن دستی میل لنگ

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:با تعمیرات تماس بگیرید

 

NORMAL: 45:Loco Control Switch Illegal Closed

معمولی:45: اشتباه بسته شدن  کلیدهای کنترلی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:رگلاتور را پایین آورده و دوباره تحریک کنید 2: در حالت دوبله کلید A/B  را چک کنید که هردو لکوموتیو با هم تفاوت داشته باشد 3: به وضعیت کلید ها در لکوموتیو دیگر دقت کنید که همگی صفر باشد

 

NORMAL: 46:Loco Control Switch Illegal Setting

معمولی:46: اشتباه در تنظیمات کلیدهای کنترلی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:کلید A/B  را درحالت دوبله چک کنید

 

NORMAL: 47:Loco Control Switch Unclosed

معمولی:47:کلید کنترل لکوموتیو بسته نشده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: عملیات ریست را انجام دهید ( عملیات ریست قبلا توضیح داده شد)

 

NORMAL:48:Fault of Operation Mode Signal

معمولی:48: خطا در سیگنالهای راهبری لکوموتیو

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:رگلاتور را بسته و مجددا تحریک کنید. اگر رفع عیب نشد عملیات ریست را انجام دهید . عملیات ریست قبلا توضیح داده شده

 

NORMAL: 49:Illegal settings of Operation Mode handle

معمولی:49: خطا در تنظیمات اهرمهای کنترلی لکوموتیو

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:کلید تحریک را بعد از رگلاتور در مدار گذاشته اید . رگلاتور را بسته و مجددا تحریک کنید. اگر رفع عیب نشد عملیات ریست را انجام دهید . عملیات ریست قبلا توضیح داده شده

 

NORMAL: 50:Fault of Direction Signal

معمولی:50: خطا در جهت سیگنال حرکتی(درصورت وجود سیستم سیگنالینگ)

Illegal settings of Direction handle:51: NORMAL

معمولی:51: موقعیت اشتباه اهرم مارش

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:کوموتیو در حالی که به عقب حرکت می کند مارش را به جلو تحریک کرده اید: در این موارد که ریل شیب دار می باشد سه دنده را بسته و لکوموتیو را تحریک کنید و زمانی که از آستانه تحریک کافی اطمینان پیدا کردید سه دنده را برگردانید

 

NORMAL:52:Fault of Operation Mode Switch

معمولی:52: خطا در بهره برداری از اهرم های کنترلی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:رگلاتور را بسته و مجددا تحریک کنید. اگر رفع عیب نشد عملیات ریست را انجام دهید . عملیات ریست قبلا توضیح داده شده

 

NORMAL: 53:Fault of Direction Switch

معمولی:53:استفاده اشتباه از مارش

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:رگلاتور را بسته و مجددا تحریک کنید. اگر رفع عیب نشد عملیات ریست را انجام دهید . عملیات ریست قبلا توضیح داده شده

 

NORMAL: 54:Illegal settings of Master controller notch

معمولی:54: خطا در استفاده اشتباه از رگلاتور

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:رگلاتور را بسته و مجددا تحریک کنید. اگر رفع عیب نشد عملیات ریست را انجام دهید . عملیات ریست قبلا توضیح داده شده

 

NORMAL:55:Illegal alternating direction of Locomotive

معمولی:55: خطای جهت حرکت لکوموتیو

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:لکوموتیو در حالی که به عقب حرکت می کند مارش را به جلو تحریک کرده اید: در این موارد که ریل شیب دار می باشد سه دنده را بسته و لکوموتیو را تحریک کنید و زمانی که از آستانه تحریک کافی اطمینان پیدا کردید سه دنده را برگردانید

 

NORMAL:56:Over-current Relay acts

معمولی:56: عمل کردن رله زیادی شدت جریان

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: رگلاتور را صفر کنید 2: رله مربوط به شدت جریان (رله KC ) واقع در کابین برق فشار قوی گوشه بالا سمت راست را با استفاده از زبانه بالای آن برگردانید و دوباره تحریک کنید 3: از دینامیک استفاده نکنید 4: در صورت تکرار لکوموتیو را به صورت سرد به دپوی تعمیراتی برسانید

 

NORMAL: 57:Grounding Relay acts

معمولی:57: عمل کردن رله اتصال به زمین

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: رگلاتور را صفر کنید 2: رله اتصال به زمین (رله KE ) واقع در کابین برق فشار قوی گوشه بالا سمت راست کنار رله  KE را با استفاده از زبانه آن بر گردانید 3: دوباره  تحریک نموده و در صورت تکرار یک بار دیگر مراحل بالا را انجام دهید دقت کنید تنها دوبار مجاز به انجام این کار هستید در صورت عدم رفع عیب کلید دو حالته در کابین وسط را بر روی  EARTHING  قرار دهید . در صورت تکرار مجدد به ترتیب تراکشن ها را از مدار خارج کنید و مجددا تحریک کنید  دقت کنید هر بار که رله عمل می کند بایستی به صورت دستی آن را برگردانید این رله اتوماتیک نیست.نکته مهم : بدون هماهنگی با تعمیرات هرگز کلید سلکتوری کابین وسط را روی حالت 0  قرار ندهید.

 

NORMAL:  58:Wind speed Relay acts

معمولی:58: عمل کردن رله سرعت باد

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: از دینامیک استفاده نکنید

 

NORMAL: 59:Monitor Unload

معمولی:59: قطعی در اتصالات مانیتور

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:—-

 

NORMAL:60:Emergency Braking

معمولی:60: ترمز اضطراری

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:—-

 

NORMAL: 61:Auxiliary generator Over-voltage

معمولی:61: بالارفتن ولتاژ ژنراتور کمکی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد::1 در کابین برق پشت سر لکوموتیو ران از سمت کابین 1 درزیر تیغه ای برق اصلی up  یا منظم کننده ولتاژ وجو دارد بر روی آن یک پیچ ریز وجود دارد در جهت عقربه ساعت ولتاژ ژنراتور کمکی کاهش و و مخالف عقربه ساعت افزایش می یابد . از روی مانیتور کلید 1 را فشار دهید ولتاژ را روی 103 تا 105 تنظیم کنید . چنانچه رفع عیب نشد از up  رزرو استفاده کنید

 

NORMAL: 62:Fixed Exc. Auxiliary generator Over-voltage

معمولی:62: ثابت ماندن ولتاژ بالای ژنراتور کمکی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:فیوز ژنراتور کمکی را قطع و مجددا وصل کنید. در صورت عدم رفع عیب up رزرو را استفاده کنید . آلارم 61 را بخوانید

 

NORMAL:   63:Fuel pump contactor Unclosed

معمولی:63:   باز بودن کنتاکتور پمپ سوخت

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:ین آلارم طبیعی می باشد تحت هیچ شرایطی شما مجاز به نگه داشتن تیغه ای کنتاکتور پمپ سوخت نیستید احتمالا نقص فنی دیگری در لکوموتیو وجود دارد که اجازه عملکرد این کنتاکتور را نمی دهد. چنانچه بعد از گرم شدن دیزل آلارم باقی ماند با تعمیرات تماس بگیرید

 

NORMAL:   64:Fuel Pump Contactor Unopened

معمولی:64: بسته ماندن کنتاکتور پمپ سوخت

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:چنانچه بعد از سرد شدن دیزل این آلارم باقی ماند تیغه ای برق اصلی را قطع کنید

 

NORMAL: 65:Startup Lubricating Pump Contactor Unclosed

معمولی:65: باز بودن کنتاکتور پمپ پیش روغن کاری

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:کلید پمپ پیش روغن کاری را صفر کنید و اگر در مرحله قبل از استارت هستید کلید را صفر و دوباره سعی کنید در صورت عدم رفع عملیات ریست را انجام دهید

 

NORMAL:  66:Startup Lubricating Pump Contactor Unopened

معمولی:66:بسته ماندن کنتاکتور پمپ پیش روغن کاری

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:کوموتیو را سرد کنید 2: تیغه ای را باز و دوباره امتحان کنید در صورت تکرار جوش خوردگی در محل کنتاک های کنتاکتور ایجاد شده که شما قادر به رفع آن نیستید بنابر این لکوموتیو بایستی به صورت سرد به دپوی تعمیراتی باز گردد

 

NORMAL: 67:Startup Contactor Unclosed

معمولی:67: باز بودن کنتاکتور استارت موتور

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:این آلارم در هنگام استارت موتور رخ می دهد و موتور استارت نمی خورد جهت راهنمایی شما با تعمیرات تماس بگیرید.

 

NORMAL:  68:Startup Contactor Unopened

معمولی:68: بسته ماندن کنتاکتور استارت موتور

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:سریعا پمپ سوخت را بر گردانید و تیغه ای برق اصلی را با احتیاط بکشید

 

NORMAL:  69:Aux. Exc. Contactor Unclosed

معمولی:69: باز بودن کنتاکتور ژنواتور کمکی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: عملیات ریست را انجام دهید 2:  به کمک تیغه ای زیر کنتاکتور نسبت به تحریک دستی آن اقدام کنید)( این کنتاکتور در کابیتن برق وسط سمت چپ در ارتفاع صورت شما و آخرین کنتاکتور می باشد کنتاکتور ژنراتور کمکی

 

NORMAL: 70:Aux. Exc. Contactor Unopened

معمولی:70: بسته ماندن کنتاکتور ژنراتور همراه

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:این آلارم در دیزل سرد رخ می دهد تیغه ای برق اصلی را قطع کنید.

 

NORMAL: 71:Fixed Generator Contactor Unclosed

معمولی:71: باز بودن کنتاکتور ژنراتور اصلی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:عملیات ریست را انجام دهید در صورت عدم رفع عیب دیزل را سرد تیغه ایر ا قطع و مجددا استارت کنید

 

NORMAL:72:Fixed Generator Contactor Unopened

معمولی:72: بسته ماندن کنتاکتور ژنراتور اصلی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:عملیات ریست را انجام دهید در صورت عدم رفع عیب دیزل را سرد تیغه ایر ا قطع و مجددا استارت کنید

 

NORMAL: 73:Loco Controlling Relay Unclosed

معمولی:73: رله کنترل لکوموتیو وصل نشده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:عملیات ریست را انجام دهید در صورت عدم رفع عیب دیزل را سرد تیغه ایر ا قطع و مجددا استارت کنید

 

NORMAL: 74:Loco Controlling Relay Unopened

معمولی:74: رله کنترل لکوموتیو قطع نشده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:عملیات ریست را انجام دهید در صورت عدم رفع عیب دیزل را سرد تیغه ایر ا قطع و مجددا استارت کنید

 

NORMAL: 75:Exc. Contactor Unclosed

معمولی:75: کنتاکتور ژنراتور تحریک باز مانده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:کلید تحریک را صفر کنید و مجددا تحریک کنید در صورت عدم رفع عیب به کمک شاسی  فشاری پیشانی کنتاکتور 8kmواقع در کابین برق وسط در سری کنتاکتور های فشار قوی در ردیف کنتاکتور استارت در هنگامی که کلید تحریک جلو است و رگلاتور روی یک می باشد کمک به عمل کردن آن بکنید همچنین می توانید با هماهنگی تعمیرات برای رفع مواقع اضطرار  و آزاد کردن بلاک کنتاکتور رو فیکس کنید

 

NORMAL:   76:Exc. Contactor Unopened

معمولی:76: کنتاکتور ژنراتور تحریک بسته مانده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:زمانی که کلید تحریک را قطع می کنید این آلارم نمایش داده می شود که مشکلی برای ادامه سیر ندارد

 

NORMAL:   77:Exc. Contactor of Exciter Unclosed

معمولی:77: خطا در اتصال کنتاکتورها

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:کلید تحریک را صفر کنید و مجددا تحریک کنید در صورت عدم رفع عیب به کمک شاسی  فشاری زیر کنتاکتور 7km واقع در کابین برق وسط در هنگامی که کلید تحریک جلو است و رگلاتور روی یک می باشد کمک به عمل کردن آن بکنید همچنین می توانید با هماهنگی تعمیرات برای رفع مواقع اضطرار  و آزاد کردن بلاک کنتاکتور رو فیکس کنید

 

NORMAL:  78:Exc. Contactor of Exciter Unopened

معمولی:78: خطا در اتصال کنتاکتورها

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:زمانی که کلید تحریک را قطع می کنید این آلارم نمایش داده می شود که مشکلی برای ادامه سیر ندارد

 

NORMAL: 79:Braking Contactor Unclosed

معمولی:79: کنتاکتور ترمز وصل نشده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:عملیات ریست را انجام دهید.

 

NORMAL: 80:Braking Contactor Unopened

معمولی:80: کنتاکتور ترمز باز نشده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:عملیات ریست را انجام دهید.

 

NORMAL:81:1KM1 Unclosed

معمولی:81: کنتاکتور تراکشن 1 بسته نمی شود

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1- رگلاتور را ببندید و دوباره تحریک کنید در صورت عدم رفع عیب تراکشن 1 را از مدار خارج کنید

 

NORMAL:82:1KM1 Unopened

معمولی:82: کنتاکتور تراکشن 1 قطع نمی شود

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:به علت جوش خوردگی کنتاک های تراکشن موتور رخ داده 1: رگلاتور را صفر کنید 2: با باز کردن جرقا گیر کنتاکتور مربوطه با استفاده از یک جسم تیز کنتاک هارا از هم جدا کنید 3: در صورت صدمه دیدن کنتاک ها تراکشن مربوط را از مدار خارج کنید

 

NORMAL:83:1KM2 Unclosed

معمولی:83: کنتاکتور تراکشن 2 بسته نمی شود

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:رگلاتور را ببندید و دوباره تحریک کنید در صورت عدم رفع عیب تراکشن 2 را از مدار خارج کنید

 

NORMAL:84:1KM2 Unopened

معمولی:84: کنتاکتور تراکشن 2 بسته نمی شود

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:به علت جوش خوردگی کنتاک های تراکشن موتور رخ داده 1: رگلاتور را صفر کنید 2: با باز کردن جرقا گیر کنتاکتور مربوطه با استفاده از یک جسم تیز کنتاک هارا از هم جدا کنید 3: در صورت صدمه دیدن کنتاک ها تراکشن مربوط را از مدار خارج کنید

 

NORMAL:85:1KM3 Unclosed

معمولی:85: کنتاکتور تراکشن 3 بسته نمی شود

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:رگلاتور را ببندید و دوباره تحریک کنید در صورت عدم رفع عیب تراکشن 3 را از مدار خارج کنید

 

NORMAL:86:1KM3 Unopened

معمولی:86: کنتاکتور تراکشن 3 بسته نمی شود

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:به علت جوش خوردگی کنتاک های تراکشن موتور رخ داده 1: رگلاتور را صفر کنید 2: با باز کردن جرقا گیر کنتاکتور مربوطه با استفاده از یک جسم تیز کنتاک هارا از هم جدا کنید 3: در صورت صدمه دیدن کنتاک ها تراکشن مربوط را از مدار خارج کنید

 

NORMAL:87:1KM4 Unclosed

معمولی:87: کنتاکتور تراکشن 4 بسته نمی شود

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:رگلاتور را ببندید و دوباره تحریک کنید در صورت عدم رفع عیب تراکشن 4 را از مدار خارج کنید

 

NORMAL:88:1KM4 Unopened

معمولی:88: کنتاکتور تراکشن 4 بسته نمی شود

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:به علت جوش خوردگی کنتاک های تراکشن موتور رخ داده 1: رگلاتور را صفر کنید 2: با باز کردن جرقا گیر کنتاکتور مربوطه با استفاده از یک جسم تیز کنتاک هارا از هم جدا کنید 3: در صورت صدمه دیدن کنتاک ها تراکشن مربوط را از مدار خارج کنید

 

NORMAL:89:1KM5 Unclosed

معمولی:89: کنتاکتور تراکشن 5 بسته نمی شود

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:رگلاتور را ببندید و دوباره تحریک کنید در صورت عدم رفع عیب تراکشن 5 را از مدار خارج کنید

 

NORMAL:90:1KM5 Unopened

معمولی:90: کنتاکتور تراکشن 5 بسته نمی شود

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:به علت جوش خوردگی کنتاک های تراکشن موتور رخ داده 1: رگلاتور را صفر کنید 2: با باز کردن جرقا گیر کنتاکتور مربوطه با استفاده از یک جسم تیز کنتاک هارا از هم جدا کنید 3: در صورت صدمه دیدن کنتاک ها تراکشن مربوط را از مدار خارج کنید

 

NORMAL:91:1KM6 Unclosed

معمولی:91: کنتاکتور تراکشن 6 بسته نمی شود

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:رگلاتور را ببندید و دوباره تحریک کنید در صورت عدم رفع عیب تراکشن 6 را از مدار خارج کنید

 

NORMAL:92:1KM6 Unopened

معمولی:92: کنتاکتور تراکشن 6 بسته نمی شود

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:به علت جوش خوردگی کنتاک های تراکشن موتور رخ داده 1: رگلاتور را صفر کنید 2: با باز کردن جرقا گیر کنتاکتور مربوطه با استفاده از یک جسم تیز کنتاک هارا از هم جدا کنید 3: در صورت صدمه دیدن کنتاک ها تراکشن مربوط را از مدار خارج کنید.

 

NORMAL:93:Field Weakening Contactor Unclosed

معمولی:93: کنتاکتور تضعیف میدان وصل نشده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:این آلارم تاکنون مشاهده نشده

 

NORMAL: 94:Field Weakening Contactor Unopened

معمولی:94: کنتاکتور تضعیف میدان باز نشده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:به علت جوش خوردگی کنتاک های تراکشن موتور رخ داده 1: رگلاتور را صفر کنید 2: با باز کردن جرقا گیر کنتاکتور مربوطه با استفاده از یک جسم تیز کنتاک هارا از هم جدا کنید 3: در صورت صدمه دیدن کنتاک ها تراکشن مربوط را از مدار خارج کنید

 

NORMAL: 95:Communication Channel A Overtime

معمولی:95: خطا در کابل اتصالی دو لکوموتیو

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:  نرمال است

 

NORMAL: 96:A/B Set-up Wrongly

معمولی:96:A/B تنظیمات اشتباه کلید یدک و راهنما

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:کلید A/B  واقع رد کابین برق فشار ضعیف را کنترل کنید هر دو لکوموتیو بایستی با هم تفاوت داشته باشد

 

NORMAL:   97:Fire -Alarm

معمولی:97: آلارم آتش سوزی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:این آلارم حذف شده است

 

NORMAL:   98:Fault of Alternator Ventilator

معمولی:98: وجود مشکل در فن خنک کننده ژنراتور اصلی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:لکوموتیو را سرد کنید . بسیار مهم

 

NORMAL: 99:Fault of Front bogie Ventilator

معمولی:99: وجود مشکل در فن خنک کننده تراکشن های بوژی جلو

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:لکوموتیو را سرد کنید و یا به صورت منفرد با یک بوژی می توانید ادامه سیر دهید  با پیروی از الگوی زیر 1: کلید 2 را فشار دهید 2: کلید 4 را فشار دهید 3: با استفده از کلید 3 می توانید بین گزینه ها جابه جا شوید 4: تراکشن های 1 و 2 و 3 را با استفاده از کلید 4 از مدار خارج کنید 5: با استفاده از کلید 3 بر روی گزینه  Cut /out ventilator  ventilation sensor    (گزینه یکی مانده به آخر) را انتخاب و با کلید 4 تایید کنید 6: از عدم آمپرکشی سه تراکشن اطمینان حاصل کنید  . بایستی تراکشن های 1 و 2و3 را از مدار خارج کنید.این پروسه بایستی با هماهنگی و اطلاع تعمیرات انجام شود

 

NORMAL: 100:Fault of Back bogie Ventilator

معمولی:100: وجود مشکل در فن خنک کننده تراکشن های بوژی عقب

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:لکوموتیو را سرد کنید و یا به صورت منفرد با یک بوژی می توانید ادامه سیر دهید  با پیروی از الگوی زیر 1: کلید 2 را فشار دهید 2: کلید 4 را فشار دهید 3: با استفده از کلید 3 می توانید بین گزینه ها جابه جا شوید 4: تراکشن های 4 و 5 و 6  را با استفاده از کلید 4 از مدار خارج کنید 5: با استفاده از کلید 3 بر روی گزینه  Cut /out ventilator  ventilation sensor    (گزینه یکی مانده به آخر) را انتخاب و با کلید 4 تایید کنید 6: از عدم آمپرکشی سه تراکشن اطمینان حاصل کنید.این پروسه بایستی با هماهنگی و اطلاع تعمیرات انجام شود

 

NORMAL:  101:Communication Channel B Overtime

معمولی:101: خطا در کابل اتصالی دو لکوموتیو

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:طبیعی است

 

NORMAL: 102:Short of Oil Inlet Temp. Sensor

معمولی:102: اتصالی پیدا کردن سنسور دمای ورودی روغن

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

NORMAL:  103:Open of Oil Inlet Temp. Sensor

معمولی:103: قطع شدن سنسور دمای ورودی روغن

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

NORMAL: 104:Short of Oil Outlet Temp. Sensor

معمولی:104: اتصالی پیدا کردن سنسور دمای خروجی روغن

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:وارد محیط cut out  شده و سنور دمای خروجی روغن را از مدار خارج کنید دقت کنید در صورت از مدار خارج کردن این سنسور چنانچه دمای آب خروجی دیزل یعنی st6  بیشتر از 87 درجه شد مجاز به ادامه سیر نیستید و بایستی اقدامات در خصوص آلارم جوش آوردن(آلارم 39) را انجام دهید

 

NORMAL:   105:Open of Oil Inlet Temp. Sensor

معمولی:105: قطع شدن سنسور دمای ورودی روغن

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

NORMAL:    106:Short of High Temp. Water System Inlet Temp. Sensor

معمولی:106: اتصالی پیدا کردن سنسور دمای آب ورودی به مدار آب درجه حرارت بالا

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

NORMAL:     107:Open of High Temp. Water System Inlet Temp. Sensor

معمولی:107: قطع شدن سنسور دمای آب ورودی به مدار آب درجه حرارت بالا

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

NORMAL:   108:Short of High Temp. Water System Outlet Temp. Sensor

معمولی:108: اتصالی پیدا کردن سنسور دمای آب خروجی از مدار آب درجه حرارت بالا

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: وارد محیط cut out  شده و سنور دمای خروجی آب  را از مدار خارج کنید دقت کنید در صورت از مدار خارج کردن این سنسور چنانچه دمای روغن خروجی دیزل یعنی st5  بیشتر از 87 درجه شد مجاز به ادامه سیر نیستید و بایستی اقدامات در خصوص آلارم جوش آوردن(آلارم 39) را انجام دهید

 

NORMAL:   109:Open of High Temp. Water System Outlet Temp. Sensor

معمولی:109: قطع شدن سنسور دمای آب خروجی از مدار آب درجه حرارت بالا

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد: 1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

NORMAL:   110:Short of Intercooling Water System Inlet Temp. Sensor

معمولی:110: اتصالی پیدا کردن سنسور دمای آب ورودی به اینترکولر

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

NORMAL: 111:Open of Intercooling Water System Inlet Temp. Senso

معمولی:111: قطع شدن سنسور دمای آب ورودی به اینترکولر

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

NORMAL: 112:Short of Intercooling Water System Outlet Temp. Sensor

معمولی:112: اتصالی پیدا کردن سنسور دمای آب خروجی از اینترکولر

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

NORMAL: 113:Open of Intercooling Water System Outlet Temp. Sensor

معمولی:113: قطع شدن سنسور دمای آب خروجی از اینترکولر

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

NORMAL:   114:Short of Heat Exchanger Outlet Temp. Sensor

معمولی:114: اتصالی پیدا کردن سنسور دمای آب خروجی از خنک کننده روغن موتور

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

NORMAL:   115:Open of Heat Exchanger Outlet Temp. Sensor

معمولی:115: قطع شدن سنسور دمای آب خروجی از خنک کننده روغن موتور

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

NORMAL:   116:Short of Ambient Temp. Sensor

معمولی:116: اتصالی پیدا کردن سنسور دمای محیط

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

NORMAL:     117:Open of Ambient Temp. Sensor

معمولی:117: قطع شدن سنسور دمای محیط

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1: اتصالی این سنسور فقط در حد آلارم است و مشکلی در سیر ایجاد نمی کند .چنانچه صدای این آلارم با آلارم هوشیاری تداخل دارد کافیست مدت 10 دقیقه صبر کنید در آن صورت صدای آلارم قطع شده و تنها به صورت یک اخطار در زیر مانیتور باقی می ماند فقط کافیست تا 10 دقیقه اول مراقب باشید که سیستم هوشیاری عمل نکند

 

118:Air Compressor 1 Contactor Unclosed NORMAL

معمولی :118: کنتاکتور کمپرسور هوای 1 وصل نشده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:کلید کمپرسور را صفر و دوباره ریوی حالت auto  قرار دهید در صورت عدم رفع عیب فیوز کمپرسور 1 را بردارید دقت کنید که در هنگام برداشتن فیوز کمپرسور 1 حتما کلید کمپرسور ها از هر دو کابین روی خاموش باشد.فیوز کمپرسور در کابین برق وسط در ارتفاع پایین و هم ردیف کنتاکتور استارت از نوع فیوز های کاردی می باشد

 

NORMAL:   119:Air Compressor 1 Contactor Unopened

معمولی:119: کنتاکتور کمپرسور هوای 1 باز نشده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:کلید کمپرسور را صفر کنید و مجددا وصل کنید در صورت عدم رفع عیب.2: عملیات ریست را انجام دهید در صورت عدم رفع عیب.3:دیزل را سرد کنید جرقه گییر کنتاکتور 9km1 را بردارید و با یک جسم تیز کنتاکت هار ا از هم جدا کنید این کنتاکتور واقع در کابین برق وسط از سری کنتاکتور های فشار قوی و هم ردیف کنتاکتور استارت می باشدبسیار مهم است حتما دیزل را سرد کنید و احتیاطا تیغه ای برق اصلی را قطع کنید

 

NORMAL:120:Air Compressor 2 Contactor Unclosed

معمولی:120: کنتاکتور کمپرسور هوای 2 وصل نشده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:کلید کمپرسور را صفر و دوباره ریوی حالت auto  قرار دهید در صورت عدم رفع عیب فیوز کمپرسور 1 را بردارید دقت کنید که در هنگام برداشتن فیوز کمپرسور 1 حتما کلید کمپرسور ها از هر دو کابین روی خاموش باشد.فیوز کمپرسور در کابین برق وسط در ارتفاع پایین و هم ردیف کنتاکتور استارت از نوع فیوز های کاردی می باشد

 

NORMAL:    121:Air Compressor 2 Contactor Unopened

معمولی:121: کنتاکتور کمپرسور هوای 2 باز نشده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:کلید کمپرسور را صفر کنید و مجددا وصل کنید در صورت عدم رفع عیب.2: عملیات ریست را انجام دهید در صورت عدم رفع عیب.3:دیزل را سرد کنید جرقه گییر کنتاکتور 9km1 را بردارید و با یک جسم تیز کنتاکت هار ا از هم جدا کنید این کنتاکتور واقع در کابین برق وسط از سری کنتاکتور های فشار قوی و هم ردیف کنتاکتور استارت می باشدبسیار مهم است حتما دیزل را سرد کنید و احتیاطا تیغه ای برق اصلی را قطع کنید

 

NORMAL: 122Aux. Generator Contactor not running

معمولی:122: از کار افتادن کنتاکتور ژنراتور کمکی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:تاکنون این آلارم مشاهده نشده

 

NORMAL:123Aux. Generator Contactor Unopened

معمولی:123: کنتاکتور ژنراتور کمکی باز نشده است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد: این آلارم فقط زمانی رخ می دهد که دیزل را سرد نمو ده اید بنابر این کافیست تیغه ای برق اصلی را قطع کنید دقت کنید اگر دیزل را سرد نمودید و این آلارم را مشاهده کردید حتما قبل از قطع تیغه ای برق اصلی مصرف کننده های کابین خصوصا نور افکن بخاری ها و کولر و منقل را خاموش کنید زیرا خطر آرک زنی در تیغه ای برق اصلی وجود دارد

 

NORMAL: 124:Battery Volt. Low

معمولی:124: ولتاژ باطری ضعیف است

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:اگر در دیزل گرم این اتفاق افتاد مانند آلارم 61 عمل کنید .اگر در دیزل سردی که قصد استارت آن را دارید رخ داد چنانچه لکوموتیو شما کمتر از 10 دقیقه از گرم بودن آن گذشته بدون پیش روغن کاری و تنها با سبز شدن نشانگر فشار سوخت  1bp7 روی صفحه اصلی مانیتور با استفاده از فشردن شاسی فشاری روی پیشانی کنتاکتور استارت واقع در کابین برق وسط سمت چپ در ارتفاع زانوی شما اولین کنتاکتور به صورت دستی استارت کنید و تا زمانی که لکوموتیو گرم می شود این شاسی را فنگه دارید.دقت کنید بعد از نشانگر شدن این آلارم در پروسه استارت این آخرین شانس شما برای گرم کردن لکوموتیو است.چنانچه بیش از 10 دقیقه از سرد شدن دیزل گذشته حتما قبل از استارت دستی حداقل 60 ثانیه پیش روغن کاری را با استفاده روشن کردن کلید پمپ پیش روغن کاری و مجددا خاموش کردن آن نسبت به استارت دستی اقدام نمایید

 

NORMAL:   125:Short of Alternator output

معمولی:125: مشکل در خروجی برق ژنراتور اصلی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:لکوموتیو را به صورت سرد برگردانید

 

NORMAL:   126:Fault of Alternator Current Sensor

معمولی:126: خطا در سنسور شدت جریان ژنراتور اصلی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:لکوموتیو را به صورت سرد برگردانید

 

NORMAL:  127:Aux. Generator not running

معمولی:127: از کار افتادن ژنراتور کمکی

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:مانند آلارم 61 اقدام کنید

 

NORMAL:  128:Aux. Generator Unopened

معمولی:128: ژنراتور کمکی در مدار نیست

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:کلید 5sk2  را در حالت روشن قرار دهید

 

NORMAL: 129:Fault of Loco Speed Sensor

معمولی:129: خطا در سنسور سرعت لکوموتیو

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد: این آلارم تاکنون مشاهده نشده

 

NORMAL: 130:1BP3(P↓)

معمولی:130: افت فشار روغن ورودی به توربوشارژر 1

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:به آرامی عملیات کم کردن رگلاتور را انجام دهید  این آلارم معمولا به علت کاهش ناگهانی رگلاتور نمایان می شود و برای توربوشارژ ها به شدت مضر است.در صورتی که با کاهش آرام رگلاتور و یا بدون کاهش رگلاتور این آلارم را مشاهده کردید با فشردن کلید 1 زیر مانیتور و مشاهده سنسور فشار روغن توربین جلو 1bp3 اگر عدد نشان داده شده حدود 100 کیلو پاسکال پرش داشت مجازید با هماهنگی تعمیرات مانند آلارم 28 عمل کنید

 

NORMAL:131:1BP4(P↓)

معمولی:131: افت فشار روغن ورودی به توربوشارژر 2

اقداماتی که جهت رفع عیب باید صورت گیرد:1:به آرامی عملیات کم کردن رگلاتور را انجام دهید  این آلارم معمولا به علت کاهش ناگهانی رگلاتور نمایان می شود و برای توربوشارژ ها به شدت مضر است.در صورتی که با کاهش آرام رگلاتور و یا بدون کاهش رگلاتور این آلارم را مشاهده کردید با فشردن کلید 1 زیر مانیتور و مشاهده سنسور فشار روغن توربین جلو 1bp3 اگر عدد نشان داده شده حدود 100 کیلو پاسکال پرش داشت مجازید با هماهنگی تعمیرات مانند آلارم 28 عمل کنید

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *