تعریف کدها و کلید های روی مانیتور

1BP1: oil pressure of the engine entrance        فشار روغن ورودی به موتور     1BP2: oil pressure of the engine exit               فشار روغن خروجی از اویل پمپ ها     1BP3: oil pressure of front turbocharger entrance   فشار روغن ورودی به توربین جلویی     1BP4: oil pressure of rear turbocharger entrance    فشار روغن ورودی […]