تعاریف و توضیحات آماری

قطار : مجموع لکوموتیو و چند واگن که متصل به هم در یک مسیر مشخص حرکت می کند. وزن بار خالص واگن : وزن حقیقی بار بدون احتساب وزن واگن. وزن بار ناخالص واگن : وزن حقیقی بار بعلاوه وزن واگن. تن کیلومتر : حمل یک تن بار در یک کیلومتر. وزن بار ناخالص قطار […]

مشخصات لوکوموتیو مجاز به سیر در راه آهن ایران

مشخصات لوکوموتیو مجاز به سیر در راه آهن ایران