رفتن به محتوای اصلی

electro pneumatic valve

Part name: electro pneumatic valve

Part ID: H23XJD-L6

Orifice diameter: 8 mm

Pressure range: 0.5 to 0.95 MPa

Rated voltage: 110 V DC

Rated power: 12 W

برگشت به بالا