رفتن به محتوای اصلی
۶۶۹۳۹۴۴۰-۶۶۹۰۳۴۳۳ (۹۸۲۱+)
راه آهن کشش

هیئت مدیره شرکت راه آهن کشش

علی ادریسی

رئیس هیئت مدیره

عليرضا علی لو

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

عزیراله مزرعه فراهانی

عضو هیئت مدیره

سیدعلیرضا حسینی طباطبائی

عضو هیئت مدیره
برگشت به بالا