رفتن به محتوای اصلی

تعمیرات دوره ای

بر اساس توصیه های شرکت سازنده هر لکوموتیو پس از طی مسافتهای مشخص میبایست جهت اطمینان از صحت عملکرد سیستمهای مختلف مورد بازدید قرار گیرد. در این مراحل مطابق دستورالعملها برخی قطعات در هر صورت میبایست تعویض شده و برخی دیگر پس از اطمینان از صحت عملکرد مجددا مورد استفاده قرار میگیرند. این تعمیرات معمولا در ۴ سطح تعریف میگردند:

تعمیرات ماهانه پس از پیمایش حدود ۱۵۰۰۰ کیلومتر

تعمیرات ۳ ماهانه پس از پیمایش حدود ۵۰۰۰۰ کیلومتر

تعمیرات نیمه اساسی پس از طی حدود ۲۵۰۰۰۰ کیلومتر

تعمیرات اساسی پس از پیمایش حدود ۹۰۰۰۰۰ کیلومتر

وظایف این تیم با توجه به مطالب ارائه شده عبارت است از :

– انجام تعمیرات ماهیانه و سه ماهیانه لکوموتویها طبق دستورالعمل
– بررسی ریشه ای عیوب و رفع آنها با استفاده از تیم مهندسی
– برنامه ریزی متوقف نمودن لکوموتیوها با توجه به شرایط لکوموتیو ها
– جبران کسری های امکانات رفاهی
– تعویض قطعات مصرفی با توجه به کارکرد قطعه
– مستند سازی عملیات مقرره انجام گرفته

برگشت به بالا