رفتن به محتوای اصلی
66939440 info@rak.co.ir
 • اطلاعات پیمانکار

 • آدرس

 • حوزه های کاری پیمانکار

 • لطفاً یک مقدار بین 0 و 1000 را وارد نمایید .
 • لطفاً یک مقدار بین 0 و 1000 را وارد نمایید .
 • توانایی پیمانکار در ارائه ضمانتنامه چه میزان است؟

 • تعداد کل نیرو های پیمانکار

 • لطفاً یک مقدار بین 0 و 50 را وارد نمایید .
 • لطفاً یک مقدار بین 0 و 50 را وارد نمایید .
 • لطفاً یک مقدار بین 0 و 50 را وارد نمایید .
 • لطفاً یک مقدار بین 0 و 50 را وارد نمایید .
 • لطفاً یک مقدار بین 0 و 50 را وارد نمایید .
برگشت به بالا