رفتن به محتوای اصلی
۶۶۹۳۹۴۴۰-۶۶۹۰۳۴۳۳ (۹۸۲۱+)
راه آهن کشش
 • اطلاعات پیمانکار

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • آدرس

 • حوزه های کاری پیمانکار

 • Please enter a number from 0 to 1000.
 • Please enter a number from 0 to 1000.
 • توانایی پیمانکار در ارائه ضمانتنامه چه میزان است؟

 • تعداد کل نیرو های پیمانکار

 • Please enter a number from 0 to 50.
 • Please enter a number from 0 to 50.
 • Please enter a number from 0 to 50.
 • Please enter a number from 0 to 50.
 • Please enter a number from 0 to 50.

برگشت به بالا