رفتن به محتوای اصلی
۶۶۹۳۹۴۴۰-۶۶۹۰۳۴۳۳ (۹۸۲۱+)
راه آهن کشش

بازدید معاونت ناوگان، مدیر کل نیروی کشش، مدیر کل واگنهای راه آهن ج.ا.ا و هیئت همراه از دپوی تعمیرات لکوموتیو و واگن های سیرجان

بازدید معاونت ناوگان، مدیر کل نیروی کشش، مدیر کل واگنها، مدیر امور مهندسی و مدیر کل ناحیه هرمزگان راه آهن ج.ا.ا و هیئت همراه از دپوی تعمیرات لکوموتیو و واگنهای سیرجان

برگشت به بالا